CardNews.Facebook.Instagram.NoticeTopMessage.png

 

그 동안의 수강후기(맨 아래 ⬇️⬇️⬇️)

 

Blog.Veteran.png

 

OnePersonApplies.png

 

NaverPowerFandomBlog.01.png
NaverPowerFandomBlog.02.png

 

# 수강 대상

NaverBlog.LectureTarget.Student.png

 

# 강의 일정/커리큘럼

- 일시 : 오후반(16:00~18:00, 2시간)
- 주최 : 파워러닝(010-3262-3849)
- 인원 : 각각 3명(최소 인원 1명)
- 비용 : 온라인에서 결제를 받으며, 현장결제는 받지 않습니다.
NaverBlog.2hr.OperMarket.classes.png Curriculum.NaverBlog.png

 

# 강사 소개

profile.03.png

 

# 그 동안의 수강후기

Review.Part_.0.png
Review.Part_.1.png
Review.Part_.4.png
Review.Part_.5.png
Review.Part_.3.png